CZŁONKOWIE

Członkiem zwykłym może zostać osoba fizyczna:

  1. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. nie pozbawiona praw publicznych,
  3. będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej lub poza jej granicami, a nadto:
  4. zajmująca się krytyką sztuki w prasie, periodykach lub radiu albo telewizji co najmniej od trzech lat, lub
  5. posiadająca w swoim dorobku publikacje z dziedziny historii lub teorii sztuki, lub
  6. zajmująca się organizacją wystaw sztuki lub prowadząca galerię niekomercyjną.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ubiegających się o członkostwo oraz członków AICA

PROCEDURA PRZYJĘCIA 

Decyzje w sprawie przyjęcia w poczet członków podejmuje Walne Zebranie Członków, na podstawie rekomendacji członka stowarzyszenia. Warunkiem koniecznym jest przedstawienie  pisemnej deklaracji i formularzy w języku polskim oraz angielskim, które muszą zostać dostarczone przed Walnym Zebraniem w terminie określonym przez zarząd. Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne aplikacje, tj.:

a) formularz aplikacji do Sekcji Polskiej AICA i formularz aplikacji w jęz. ang. do AICA International przesłane pocztą tradycyjną – na adres: ul. Urzędnicza 55 m 6, 30-040 Kraków – oraz mailem w formie pdf, na adres biuro@aica.org.pl;

b) wspomniane wyżej formularze podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, nadesłane na adres e-mailowy biuro@aica.org.pl.

Dodatkowo, osoba przewodnicząca Walnemu Zebraniu może odmówić rozpatrzenia kandydatury, jeśli osoba wprowadzająca nowego członka lub członkinię nie przedstawi odpowiedniej rekomendacji w trakcie Zebrania. W wyjątkowych przypadkach taką rekomendację można przesłać mailem na konto Sekretarza.

Szczegółowy opis warunków przyjęcia do AICA INTERNATIONAL oraz formularz aplikacji https://aica-international.squarespace.com/become-member 

Zgłoszenie osoby kandydującej do AICA INTERNATIONAL następuje dopiero po jej przyjęciu do Sekcji Polskiej. Nowi członkowie i członkinie otrzymują legitymację i znaczek dopiero po wpisie do AICA INTERNATIONAL.

Aplikacje do Sekcji Polskiej AICA przyjmujemy do 30 kwietnia 2024. Zgłoszenia przesłane po tym terminie będą rozpatrywane podczas Walnego Zebrania w roku następnym.