STATUT

S T A T U T

Sekcji Polskiej Międzynarodowego

Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA.

TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ

15 września 2003 r.

I. Postanowienia ogólne.

Par. 1

 1. Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA, zwana dalej „Stowarzyszeniem”, jest stowarzyszeniem w sposób prawem przewidziany zarejestrowanym.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Sekcja Polska AICA.

Par. 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Par. 3

 1. Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą osoby fizyczne.
 2. Osoby prawne mogą być wspierającymi członkami Stowarzyszenia .

Par. 4

Stowarzyszenie prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Par. 5

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

Par. 6

 1. Stowarzyszenie działa przez swoje organy.
 2. Organy Stowarzyszenia działają zgodnie z przepisami ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak również przepisami Statutu.

Par. 7

Stowarzyszenie może tworzyć organizacje tak krajowe jak i międzynarodowe prowadzące działalność w zakresie zainteresowania Stowarzyszenia oraz być członkiem takich organizacji, o czym decyduje Zarząd.

Par. 8

Stowarzyszenie używa symboli graficznych, odznak oraz pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Par. 9

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywności swoich członków.
 2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Par. 10

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie chroniona.

II. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

Par. 11

Celem Stowarzyszenia jest :

 1. rozwój krytyki artystycznej oraz metodologii badań nad sztuką współczesną,
 2. upowszechnianie wiedzy o sztuce współczesnej,
 3. promowanie sztuki współczesnej,
 4. wymiana informacji w zakresie sztuk plastycznych w skali krajowej i międzynarodowej,
 5. rozwijanie kultury artystycznej społeczeństwa,
 6. ochrona interesów zawodowych krytyków sztuki.

Par. 12

 1. Zadaniem Stowarzyszenia jest prowadzenie przez prawo dozwolonej działalności, służącej realizacji celów określonych w par. 11.
 2. Cele, o których mowa w par. 11, realizowane są w szczególności poprzez:
  1. organizowanie:
   1. okresowych spotkań członków Stowarzyszenia,
   2. spotkań interdyscyplinarnych,
   3. zjazdów i spotkań krajowych i międzynarodowych,
   4. przeglądów sztuki współczesnej w kraju i za granicą,
  2. udział w zjazdach i spotkaniach krajowych i międzynarodowych,
 3. współpracę z :
  1. innymi Sekcjami Krajowymi Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA,
  2. podmiotami twórczymi w kraju i za granicą,
 4. inicjowanie publikacji odnośnie sztuki współczesnej polskiej i obcej,
 5. opracowywanie dokumentacji sztuki audiowizualnej i wymiana tejże z zagranicą,
 6. przyznawanie nagród i stypendiów w dziedzinie sztuki współczesnej i krytyki artystycznej,
 7. wnioskowanie o nadawanie nagród, wyróżnień i stypendiów w dziedzinie sztuki współczesnej i krytyki artystycznej,
 8. podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia poziomu organizacyjnego i materialnego upowszechniania sztuki współczesnej.

III. Organy Stowarzyszenia.

Par. 13

Walne Zebranie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna są organami Stowarzyszenia.

Par. 14

 1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej.
 3. Sąd Honorowy jest organem pomocniczym Stowarzyszenia.

Par. 15

Najwyższą władzą w Stowarzyszeniu jest Walne Zebranie Członków, które jest organem przedstawicielskim członków Stowarzyszenia.

IV. Zarząd

Par. 16

 1. Do kompetencji Zarządu należy reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz, prowadzenie bieżących spraw i wykonywanie obowiązków wynikających ze Statutu oraz nałożonych uchwałami Walnego Zebrania Członków.
 2. Stowarzyszenie reprezentuje i w jego imieniu zobowiązania zaciąga Prezes Stowarzyszenia jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu łącznie.

Par. 17

 1. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz Stowarzyszenia oraz Skarbnik oraz dwóch członków.
 2. Sekretarz Stowarzyszenia sprawuje równocześnie funkcję Sekretarza Zarządu.

Par. 18

 1. Prezes sprawuje ogólne kierownictwo oraz harmonizuje działalność Stowarzyszenia, w tym jego organów.
 2. Członkowie Zarządu, nie wyłączając Prezesa kierują poszczególnymi działami działalności Stowarzyszenia oraz spełniają poruczone im zadania szczególne.

Par. 19

 1. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Zarządu; w razie równości decyduje głos przewodniczącego.
 3. Żadna uchwała nie może stać w sprzeczności ze Statutem.
 4. Rejestr uchwał Zarządu prowadzi Sekretarz tegoż.

Par. 20

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej albo Prezesa Sądu Honorowego.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje się co najmniej cztery razy w roku.
 3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes lub wyznaczony przez Prezesa członek Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu są jawne; Zarząd może uchwalić tajność obrad, co jednakże nie pozbawia Prezesa Sądu Honorowego prawa uczestnictwa w tychże obradach.
 5. Protokół z posiedzenia Zarządu sporządza Sekretarz tegoż.

Par. 21

Zarząd uchwala Regulamin Zarządu większością 2/3 głosów ogólnej liczby członków Zarządu; Regulamin tenże określa organizację prac Zarządu.

Par. 22

 1. Wyboru członków Zarządu dokonuje Walne Zebranie Członków spośród osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie.
 2. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków niezwłocznie obwieści o wynikach wyborów, stwierdzając jednocześnie, iż postępowanie wyborcze zostało ukończone.
 3. W razie ustąpienia członka zarządu zarząd sprawują pozostali członkowie. Najbliższe Walne Zebranie Członków dokona wyboru uzupełniającego.

Par. 23

 1. Kadencja Zarządu trwa lat trzy, licząc od dnia ukończenia postępowania wyborczego.
 2. Okres kadencji Zarządu przedłuża się o czas niezbędny do ukończenia postępowania wyborczego.
 3. Koniec kadencji Zarządu przed upływem lat trzech następuje w przypadku:
  1. podjęcia przez Zarząd w pełnym składzie jednogłośnej uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2,
  2. opróżnienia się co najmniej 4/6 miejsc – po członkach Zarządu wybranych na lat trzy, z zastrzeżeniem ust. 2.
 4. Opróżnienie się miejsca w Zarządzie następuje w przypadku:
  1. rezygnacji z członkostwa w Zarządzie,
  2. nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Zarządu,
  3. uprawomocnienia się orzeczenia Sądu Honorowego orzekającego utratę członkostwa w Zarządzie,
  4. uprawomocnienia się wyroku orzekającego karę dodatkową pozbawienia praw publicznych lub zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych,
  5. ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego członka Zarządu,
  6. śmierci członka Zarządu.

Par. 24

 1. W czasie gdy miejsce Prezesa jest opróżnione, funkcję Prezesa sprawuje zastępczo Sekretarz Stowarzyszenia – korzysta on wówczas ze wszystkich uprawnień z funkcją Prezesa związanych, z wyjątkiem prawa do jednoosobowej reprezentacji, o której mowa w par. 16 ust.. 4.
 2. W czasie gdy miejsce Sekretarza Stowarzyszenia jest opróżnione, funkcję Sekretarza sprawuje zastępczo wyznaczony przez Prezesa członek Zarządu – korzysta on wówczas ze wszystkich uprawnień z funkcją Sekretarza związanych.

Par. 25

 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd najpóźniej na piętnasty dzień przed końcem, trwającej lat trzy kadencji Zarządu.
 2. W uchwale, o której mowa w par. 23 ust. 3 pkt. 1, Zarząd oznacza miejsce, termin i cel Zebrania.
 3. W przypadku określonym w par. 23 ust. 3 pkt. 2, Zarząd zwołuje Walne Zebranie najpóźniej na czterdziesty piąty dzień od dnia opróżnienia się co najmniej 4/7 miejsc w Zarządzie – po członkach Zarządu wybranych na lat trzy oraz oznacza miejsce, termin i cel Zebrania.
 4. W przypadkach określonych w par. 23 ust. 4, ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Par. 26

Ustępujący Zarząd sporządza sprawozdanie z okresu swojego urzędowania, które doręcza się Komisji Rewizyjnej oraz Prezesowi Sądu Honorowego.

V. Komisja Rewizyjna.

Par. 27

 1. Komisja Rewizyjna ma za zadanie badać całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna jest właściwa w sprawach:
  1. kontroli działalności Stowarzyszenia, w tym jego organów,
  2. występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
  3. składania wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
  4. składania wniosku o zwołanie posiedzenia Zarządu,
  5. składania wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Par. 28

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz.

Par. 29

 1. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w drodze uchwał.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Komisji, jeśli Statut inaczej nie stanowi; w razie równości decyduje głos przewodniczącego.
 3. Żadna uchwała nie może stać w sprzeczności ze Statutem.
 4. Rejestr uchwał Komisji Rewizyjnej prowadzi Sekretarz tejże.

Par. 30

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z członków Komisji albo Prezesa Sądu Honorowego.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje się co najmniej dwa razy w roku.
 3. Posiedzeniom Komisji Rewizyjnej przewodniczy Przewodniczący lub wyznaczony przez Przewodniczącego członek tejże Komisji.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są jawne; Komisja może uchwalić tajność obrad, co jednakże nie pozbawia Prezesa Sądu Honorowego prawa uczestnictwa w tychże obradach.
 5. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza Sekretarz tejże.

Par. 31

Komisja Rewizyjna uchwala Regulamin Komisji Rewizyjnej większością 2/3 głosów ogólnej liczby członków Komisji; Regulamin tenże określa organizację prac Komisji.

Par. 32

Do Komisji Rewizyjnej par. 22 – 26, stosuje się odpowiednio z następującymi zmianami:

 1. obowiązki Zarządu określone w par. 25, nie przechodzą na Komisję Rewizyjną,
 2. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawia się Prezesowi Sądu Honorowego oraz Walnemu Zebraniu Członków.

VI. Organy pomocnicze.

Par. 33

 1. Sąd Honorowy wykonuje zadania określone w Statucie oraz innych przepisach.
 2. Sąd Honorowy jest właściwy w sprawach odpowiedzialności statutowej.

Par. 34

W skład Sądu Honorowego wchodzą: Prezes, wiceprezes oraz członek.

Par. 35

 1. Na czele Sądu Honorowego stoi Prezes, który kieruje jego pracami: Prezes wykonuje nadzór nad pracami tegoż Sądu; określa on organizację oraz zasady postępowania Sądu.
 2. Prezes Sądu Honorowego wykonuje zadania określone w Statucie oraz innych przepisach.

Par. 36

 1. Sąd Honorowy orzeka w składzie dwuosobowym lub trzyosobowym.
 2. Decyzje Sądu Honorowego zapadają zwykłą większością głosów określonego składu Sądu; w razie równości decyduje głos przewodniczącego.

Par. 37

Członkowie Sądu Honorowego są w sprawowaniu swojego urzędu niezawiśli i podlegają tylko Statutowi oraz hierarchicznie Prezesowi Sądu.

Par. 38

 1. Członków Sądu Honorowego powołuje Walne Zebranie Członków; Par. 23 i 25 stosuje się odpowiednio, przy czym obowiązki Zarządu określone w par. 25, nie przechodzą na Sąd Honorowy.
 2. W przypadku konieczności uzupełnienia składu osobowego Sądu Honorowego w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwoła Walne Zebranie Członków w terminie do dwóch miesięcy od zaistnienia przyczyny uzupełnienia składu. Sąd Honorowy jest władny do podejmowania działań statutowych bez względu na pomniejszony skład.

Par. 39

 1. Organy pomocnicze Stowarzyszenia powołuje i rozwiązuje Zarząd.
 2. Szczegóły organizacyjne, jak również szczegółowy zakres oraz tryb prac organów pomocniczych Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1, określają regulaminy ustalone przez Zarząd.

Par. 40

Dokumentację prac organów pomocniczych Stowarzyszenia, o których mowa w par. 39, prowadzą ich Przewodniczący lub Prezydia; z posiedzeń tychże organów pomocniczych, jak również ich Prezydiów sporządza się protokóły.

Par. 41

Nadzór nad organami pomocniczymi Stowarzyszenia, o których mowa w par. 39, sprawuje Zarząd.

Par. 42

Do Sądu Honorowego par. 39 – 41, nie mają zastosowania.

VII. Walne Zebranie Członków.

Par. 43

Walne Zebranie Członków jest powołane do rozstrzygania spraw przekazanych Zebraniu przez Statut; w sprawach, w których Statut nie określa właściwości organów Stowarzyszenia rozstrzyga Zebranie.

Par. 44

Walne Zebranie Członków jest właściwe, w szczególności w sprawach:

 1. określania strategicznych kierunków działalności Stowarzyszenia,
 2. wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Honorowego,
 3. rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań organów Stowarzyszenia,
 4. udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 5. przekazanych do rozstrzygnięcia Zebraniu przez Zarząd,
 6. zmian Statutu,
 7. rozwiązania Stowarzyszenia, w tym rozstrzygnięcia o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

Par. 45

Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

Par. 46

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się, co roku.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy wymaga tego dobro Stowarzyszenia.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd; Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo 1/2 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, jak również na wniosek Prezesa Sądu Honorowego.
 4. W przypadkach gdy Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się na wniosek, winno być ono zwołane w terminie czterdziestu pięciu dni od dnia złożenia wniosku.
 5. Przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są wyłącznie sprawy, dla których zostało ono zwołane.

Par. 47

 1. O terminie, miejscu i celu – porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków na co najmniej czternaście dni przed terminem Zebrania.
 2. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia jest większa niż pięćdziesięciu, Zarząd może zarządzić, iż zawiadomienia członków dokonuje się za pośrednictwem trzykrotnego ogłoszenia w prasie; w ogłoszeniach zamieszcza się informacje, o których mowa w ust. 1.
 3. Warunkiem udziału członka w Zebraniu jest złożenie przez członka, przed Zebraniem, u Prezesa ważnej legitymacji członkowskiej.

Par. 48

 1. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy Prezes; korzysta on ze wszystkich uprawnień przysługujących członkom.
 2. Przewodniczący czuwa nad powagą Zebrania.
 3. Członkowi zakłócającemu spokój Przewodniczący może udzielić upomnienia, a w przypadku dalszego niewłaściwego zachowania się członka – wykluczyć go z posiedzenia.

Par. 49

 1. Do prawomocności uchwał Walnego Zebrania Członków niezbędna jest obecność Przewodniczącego i co najmniej połowy ogólnej liczby członków, jeśli Statut inaczej nie stanowi.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z członków braku quorum, Przewodniczący odroczy posiedzenie na jedną godzinę; po jej upływie Zebranie może powziąć prawomocne uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.

Par. 50

Na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków mogą być obecni wyłącznie członkowie Stowarzyszenia oraz osoby, na których obecność Przewodniczący zezwoli.

Par. 51

 1. Z przebiegu posiedzenia Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół.
 2. Protokół zatwierdza Zebranie zwykłą większością głosów.
 3. Każdy członek może zgłosić na piśmie sprostowanie do protokółu; nad zgłoszonymi sprostowaniami Zebranie głosuje bez dyskusji.

VIII. Członkowie oraz ich prawa i obowiązki.

Par. 52

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwykłych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych:
  1. dożywotnich,
  2. czasowych.

Par. 53

 1. Członkiem zwykłym może zostać osoba fizyczna:
  1. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. nie pozbawiona praw publicznych,
  3. będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej lub poza jej granicami, a nadto:
  4. zajmująca się krytyką sztuki w prasie, periodykach lub radiu albo telewizji co najmniej od trzech lat, lub
  5. posiadająca w swoim dorobku publikacje z dziedziny historii lub teorii sztuki, lub
  6. zajmująca się organizacją wystaw sztuki lub prowadząca galerię nie komercyjną.
 2. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje stałą pomoc na rzecz Stowarzyszenia.
 3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia.

Par. 54

 1. Decyzje w sprawie przyjęcia w poczet członków: członków zwykłych oraz wspierających podejmuje Walne Zebranie Członków, na podstawie pisemnej deklaracji, której wzór ustala Zarząd.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków.

Par. 55

 1. Członkom zwykłym przysługują następujące uprawnienia:
  1. bierne i czynne prawo wyborcze z zastrzeżeniem, iż przysługują one osobom powyżej 18 roku życia,
  2. możliwość uczestnictwa w zjazdach, spotkaniach, pokazach i innych imprezach organizowanych lub współorganizowanych 'przez Stowarzyszenie,
  3. możliwość zgłaszania wniosków oraz postulatów do organów Stowarzyszenia,
  4. możliwość korzystania ze wsparcia Stowarzyszenia,
  5. inne, określone przez Zarząd.
 2. Do członków wspierających ust. 1 pkt. 2 – 5, stosuje się odpowiednio.
 3. Do członków honorowych ust. 1 pkt. 1 – 5, stosuje się odpowiednio.

Par. 56

 1. Członkowie zwykli obowiązani są:
  1. przestrzegać praw Stowarzyszenia,
  2. w postępowaniu kierować się dobrymi obyczajami,
  3. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
  4. aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,
  5. opłacać składkę członkowską w wysokości i terminach ustalonych przez Zarząd.
 2. Do członków wspierających ust. 1 pkt. 1 – 5, stosuje się odpowiednio.
 3. Do członków honorowych ust. 1 pkt. 1 – 4, stosuje się odpowiednio.

Par. 57

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
  1. rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu,
  2. ubezwłasnowolnienia całkowitego członka Stowarzyszenia,
  3. ubezwłasnowolnienia częściowego członka Stowarzyszenia,
  4. śmierci członka Stowarzyszenia,
  5. ustania członka Stowarzyszenia,
  6. nie opłacania składki członkowskiej przez okres określony przez Zarząd.
 2. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w przypadku:
  1. uprawomocnienia się wyroku, orzekającego karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,
  2. uprawomocnienia się postanowienia Sądu Honorowego orzekającego wykluczenie ze
   Stowszenia,
  3. podjęcia działalności komercyjnej w obrocie dziełami sztuki.

Par. 58

Do członków organów Stowarzyszenia par. 55 ust. 1 pkt. 2 – 5 oraz par. 56 ust. 1 pkt. 1 – 4, stosuje się odpowiednio, jeśli Statut inaczej nie stanowi.

Par. 59

Księgę Członków Stowarzyszenia prowadzi Sekretarz tegoż.

IX. Odpowiedzialność statutowa.

Par. 60

 1. Za obrazę lub rażącą obrazę praw Stowarzyszenia albo działanie lub rażące działanie na szkodę Stowarzyszenia tudzież jego członków podmioty wymienione w ust. 2, mogą być pociągnięte do odpowiedzialności statutowej.
 2. Odpowiedzialności statutowej podlegają:
  1. członkowie Stowarzyszenia,
  2. członkowie organów Stowarzyszenia.
  3. Do orzekania w sprawach podmiotów wymienionych w ust. 2, pociągniętych do odpowiedzialności statutowej, powołany jest Sąd Honorowy.

Par. 61

 1. Podmiot dopuszczający się obrazy praw Stowarzyszenia albo działania na szkodę Stowarzyszenia tudzież jego członków, o których mowa w par. 60 ust. 1, podlega alternatywnie karze zasadniczej:
  1. upomnienia,
  2. nagany.
 2. Podmiot dopuszczający się rażącej obrazy praw Stowarzyszenia albo rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia tudzież jego członków, o których mowa w par. 60 ust. 1, podlega alternatywnie karze zasadniczej:
  1. usunięcia z członkostwa w organach Stowarzyszenia,
  2. zawieszenia w prawach członka na okres do lat siedmiu,
  3. wykluczenia ze Stowarzyszenia,
  4. wykluczenia ze Stowarzyszenia bez prawa do ponownego przyjęcia.
 3. Wobec podmiotów, o których mowa w ust. 1 i 2, może zostać orzeczona kara dodatkowa, którą jest podanie do publicznej wiadomości o nałożeniu kary zasadniczej.

Par. 62

Postępowanie w sprawie odpowiedzialności statutowej toczy się zgodnie z odnośnymi postanowieniami Regulaminu uchwalonego przez Sąd Honorowy i zatwierdzonego uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

Par. 63

Wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności statutowej mogą złożyć wyłącznie Prezes lub Przewodniczący Komisji Rewizyjnej albo Prezes Sądu Honorowego, z urzędu lub na wniosek zainteresowanego.

Par. 64

Obwinionemu w sprawach o pociągnięcie do odpowiedzialności statutowej, zapewnia się prawo do obrony.

X. Wyróżnienia i nagrody.

Par. 65

Osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej szczególnie zasłużonym dla realizacji celów i zadań Stowarzyszenia, Zarząd może nadawać wyróżnienia jak również nagrody.

Par. 66

 1. Szczególnym wyróżnieniem jest nadanie godności członka honorowego.
 2. Nagrody mają charakter majątkowy.
 3. Rodzaje, zasady i tryb nadawania wyróżnień jak również nagród określa Zarząd z uwzględnieniem ust. 1 – 3 oraz zastrzeżeniem par. 54 ust. 2.

XI. Majątek Stowarzyszenia.

Par. 67

Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz inne prawa majątkowe.

Par. 68

 1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
 2. Wysokość oraz terminy opłacania składek określa Zarząd uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

XII. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

Par. 69

 1. Zmiana Statutu może być dokonana z inicjatywy:
  1. Prezesa,
  2. Prezesa Sądu Honorowego,
  3. Zarządu,
  4. 1/3 ogólnej liczby członków.
 2. Wniosek przedstawiony przez Prezesa lub Prezesa Sądu Honorowego albo Zarząd, może być głosowany tylko w całości i bez zmian lub ze zmianami, na które przedstawiający wniosek wyrazi zgodę.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków zmieniająca Statut z inicjatywy Prezesa oraz Prezesa Sądu Honorowego zapada zwykłą większością głosów; z inicjatywy zaś Zarządu lub członków, większością 2/3 ogólnej liczby głosów.

Par. 70

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może być dokonane z inicjatywy:
  1. Prezesa,
  2. Prezesa Sądu Honorowego,
  3. Zarządu,
  4. 2/3 ogólnej liczby członków.
 2. Wniosek przedstawiony przez Prezesa oraz Prezesa Sądu Honorowego, albo Zarząd, może być głosowany tylko w całości i bez zmian lub ze zmianami, na które przedstawiający wniosek wyrazi zgodę.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków rozwiązująca Stowarzyszenie z inicjatywy Prezesa oraz Prezesa Sądu Honorowego zapada bezwzględną większością głosów; z inicjatywy zaś Zarządu lub członków, większością 3/4 ogólnej liczby głosów.
 4. W uchwale Walnego Zebrania określa się przeznaczenie majątku oraz sposób likwidacji Stowarzyszenia.

XIII. Przepisy końcowe.

Par. 71

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia zarządzającego wpis Stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń.